Algemene voorwaarden

 1. Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door Stijlidee42, gevestigd te Deventer, de Algemene Voorwaarden van Stijlidee42 opgenomen.
 2. Stijlidee42 begint pas met de een opdracht als u de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Is er geen schriftelijke bevestiging, maar wilt u toch dat Stijlidee42 gaat beginnen dan geldt dat de offerte als akkoord wordt beschouwd. U gaat dan ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende afspraken gelden pas wanneer deze schriftelijk door Stijlideer42 zijn bevestigd.
 3. Stijlidee42 doet haar uiterste best opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Stijlidee42 kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient het overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het advies of ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
 4. Termijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief tenzij anders overeengekomen.
 5. Stijlidee42 heeft voor de uitvoering van de opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. Stijlidee42 mag van opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. Stijlidee42 mag na afronding van onderdelen van een opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de opdrachtgever.
 7. Het is aan de opdrachtgever om Stijlidee42 te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Stijlidee42 extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal Stijlidee42 de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
 8. Stijlidee42 kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het advies of ontwerp. De rol van Stijlidee42 zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van opdrachtgever met derde partij. Stijlidee42 sluit geen overeenkomsten namens de opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Stijlidee42 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Stijlidee42 uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
 9. Aan tekeningen gemaakt door Stijlidee42 kunnen geen rechten ontleend worden. Stijlidee42 is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
 10. Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (o.a. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan Stijlidee42. De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het advies of ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van Stijlidee42, tenzij partijen anders overeenkomen.
 11. Stijlidee42 heeft de vrijheid om het advies of ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. Stijlidee42 heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het advies of ontwerp haar naam te vermelden.