Algemene voorwaarden Stijlidee42

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door de Opdrachtgever worden verstrekt aan opdrachtnemer, Loraine Cynthia van der Hulst, handelende onder de naam Stijlidee42, KvK-nummer 63182947, hierna te noemen: “Stijlidee42”. Hieronder zijn begrepen aanvullende opdrachten en ver-volgopdrachten, alsmede opdrachten tot het maken van foto’s en het uitvoeren van stylingwerkzaamheden ten behoeve van de verkoop van een onroerende zaak, welke door een makelaar dan wel diens opdrachtgever worden gegeven. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Stijlidee42 begint pas met een opdracht nadat Opdrachtgever de op-dracht(bevestiging)/offerte en deze Algemene Voorwaarden schriftelijk heeft be-vestigd c.q. geaccordeerd. Indien Opdrachtgever verlangt dat Stijlidee42 direct met de opdracht aanvangt alvorens een schriftelijke bevestiging is gegeven/de of-ferte is geaccordeerd, dan geldt dat de offerte evenals deze algemene voorwaarden door Opdrachtgever als akkoord worden beschouwd. Afwijkende afspraken gelden pas wanneer deze door Stijlidee42 schriftelijk zijn bevestigd.

3. Derden kunnen aan de opdracht geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Stijlidee42 tegen alle aanspraken en vorderingen van derden, waaronder, doch niet beperkt tot, de kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze verband houden met de werkzaamheden van Stijlidee42.

4. Stijlidee42 doet haar uiterste best om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Indien Opdrachtgever besluit om het resultaat van de door Stijlidee42 uitgevoerde opdracht, hierna te noemen: het “Advies, Ontwerp of de Fotoreportage” -om welke reden dan ook- niet uit te voeren of te gebruiken, is Opdrachtgever niettemin de in het kader van de opdracht overeengekomen vergoeding volledig verschuldigd. Ook indien Opdrachtgever het Advies, Ontwerp, Inrichting of de Fotoreportage vindt tegenvallen, is Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding niettemin verschuldigd. Stijlidee42 zal evenwel trachten om binnen redelijke termijn in overleg met Opdrachtgever tot een oplossing te komen, mits uiterlijk binnen 10 dagen door Opdrachtgever bij Stijlidee42 melding is gemaakt dat het Advies, Ontwerp of de Fotoreportage tegenvalt.

5. Indien de opdracht het maken van foto’s al dan niet in combinatie met styling-werkzaamheden ten behoeve van de verkoop van een onroerende zaak omvat, zal Stijlidee42 naar eigen inzicht uit de gemaakte foto’s een selectie maken, die de stijl van fotografie van Stijlidee42 voldoende belichaamt. Stijlidee42 is vrij in het naar eigen inzicht beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan Opdrachtgever te tonen. Eerst nadat deze selectie is gemaakt is de Fotoreportage compleet. Opdrachtgever kan niet verlangen dat foto’s die Stijl-idee42 niet geschikt acht, toch worden getoond, worden overhandigd of in welke zin dan ook worden gebruikt. Tijdens het maken van de Fotoreportage is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de onroerende zaak en de zich daarin en omheen bevindende (roerende) zaken, personen en dieren. Stijlidee42 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor hieraan ontstane schade tijdens de uitvoering van de opdracht.

6. Termijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief, tenzij anders overeengekomen.

7. Stijlidee42 heeft voor de uitvoering van de opdracht recht op een vergoeding, bestaande uit een vergoeding per uur en/of een vastgesteld bedrag. Stijlidee42 en Opdrachtgever maken afspraken over de vergoeding van bijkomende kosten zo-als reiskosten, printkosten en eventuele andere kosten. Opdrachtgever draagt zorg voor betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning nog steeds weigert te betalen is hij aan Stijlidee42 daarnaast 10% van het factuurbedrag aan buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Zolang enige factuur van Stijlidee42 niet is voldaan, is het Opdrachtgever niet toegestaan om het Advies, Ontwerp of de Fotoreportage op enigerlei wijze te gebruiken of openbaar te maken. Ieder gebruik van het Advies, Ontwerp of de Fotoreportage dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op de intellectuele eigendom van Stijlidee42, in welk geval Opdrachtgever aan Stijlidee42 een vergoeding verschuldigd is van tenminste drie maal de door Stijlidee42 gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,–.

8. Stijlidee42 is gerechtigd haar werkzaamheden op voorschotbasis uit te voeren en eerst met de uitvoering van haar opdracht aan te vangen c.q. de uitvoering ervan voort te zetten nadat Opdrachtgever een voorschotbetaling of tussentijdse (deel)betaling heeft voldaan. Een voorschotbetaling bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium. Stijlidee42 is tevens gerechtigd om tussentijds te factureren, na afronding van onderdelen van een opdracht. De hoogte van de tussen-tijds te factureren bedragen wordt vastgesteld door Stijlidee42 na overleg met de Opdrachtgever.

9. Opdrachtgever zal Stijlidee42 tijdig voorzien van alle materialen, informatie en medewerking (waaronder begrepen toegang tot de locatie) om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien Opdrachtgever dit nalaat, mag Stijlidee42 de uitvoering van de opdracht opschorten. Indien Stijlidee42 extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen (tijdig) ter beschikking te stellen, is Opdrachtgever gehouden om die extra werkzaamheden en eventuele kosten die Stijlidee42 dientengevolge heeft moeten maken aanvullend te vergoeden.

10. Stijlidee42 kan Opdrachtgever adviseren over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies, Ontwerp of de Fotoreportage. De rol van Stijl-idee42 zal hierbij echter niet verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met een derde partij. Stijlidee42 sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met derde partijen, evenmin zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. Stijlidee42 kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien Stijlidee42 uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

11. Aan ontwerpen/tekeningen gemaakt door Stijlidee42 kunnen geen rechten ontleend worden. Stijlidee42 is geen architect of bouwkundige; afmetingen in het ontwerp zijn derhalve indicatief en voor risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt en/of controleert. Indien nodig dient Opdrachtgever Stijlidee42 tijdig te waarschuwen.

12. Alle uit de opdracht voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten (waaronder merkenrechten, auteursrechten op de gemaakte foto’s en de Fotoreportage en modelrechten) komen toe aan Stijlidee42. Stijlidee42 heeft de vrijheid om het Ad-vies, Ontwerp of de Fotoreportage te gebruiken voor publiciteit, promotie, acquisitie, verkoop e.d., hieronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. Stijlidee42 heeft te allen tijde het recht om op of bij publicatie van het Advies, Ontwerp of de Fotoreportage haar naam te vermelden.Stijlidee42 is niet verplicht dit te melden aan de Opdrachtgever, al wordt indien mogelijk geprobeerd om deze op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

13. De Opdrachtgever is het niet toegestaan om het Advies, Ontwerp of de Fotorepor-tage te verveelvoudigen of openbaar maken, zonder voorafgaande verzoek aan en schriftelijke toestemming van Stijlidee42, tenzij partijen anders zijn overeen-komen. De Opdrachtgever koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en uitsluitend be-stemd voor eigen gebruik en niet voor openbaarmaking. De Opdrachtgever kan evenwel desgevraagd een gebruiksrecht (licentie) aan Stijlidee42 vragen tegen betaling van een vergoeding. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels. Iedere aan Opdrachtgever verleende licentie is strikt persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij verkoop zal de nieuwe eigenaar van de woning zelf dienen te betalen voor fotoafdrukken, digitale fotobestanden en publicatie. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Stijlidee42” of “Foto: stijlidee42.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt Stijlidee42 een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het voor de licentie verschuldigde bedrag. Indien foto’s als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal Opdrachtgever deze na het overeengekomen gebruik (laten) wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik (laten) opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Stijlidee42.

14. De rechtsverhouding tussen Stijlidee42 en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands Recht. De rechtbank Overijssel is uitsluitend bevoegd om van eventuele geschillen tussen Stijlidee42 en Opdrachtgever kennis te nemen.